All times are UTC + 7 hours


Post new topic Reply to topic  [ 3 posts ] 
  Print view | E-mail friend

BÀI TẬP VII - Thu tuc va ham
Author Message
PostPosted: Wed Nov 26, 2008 1:04 pm 
Site Admin
User avatar
Offline

Joined:Sat Sep 06, 2008 11:35 pm
Posts:61
BÀI TẬP VII
7.1. Viết hàm đổi độ Celcius sang độ Farenheit (F= 9*C/5 + 32).
7.2. Một công ti khoan giếng lấy 5000 đ/ m cho 50 mét đầu tiên, và 10000 đ/m cho các mét tiếp theo. Viết hàm nhập vào độ sâu giếng muốn khoan và cho ra giá trị tiền.
7.3. Viết hàm tính tổng các số chẵn từ a đến b.
7.4. Viết hàm xác định số nhỏ hơn trong hai số, sau đó sử dụng hàm này để xác định số nhỏ nhất trong 3 số.
7.5. Viết hàm nhập từ chương trình chính thứ tự của tháng bằng số, và trả lại tên tháng bằng chữ.
7.6. Viết hàm chuyển một xâu kí tự sang chữ hoa.

7.9. Viết thủ tục đổi chỗ hai giá trị x và y
7.10. Có các loại giấy bạc 50, 20, 10, 5, 2, 1 ngàn. Viết thủ tục nhập vào từ chương trình chính số tiền tính bằng ngàn và in ra số tờ giấy bạc các loại sao cho tổng số tờ là ít nhất.
7.11. Trong chuyển động thẳng đều, khi biết vận tốc đầu v0 và gia tốc a, có thể tính được vận tốc v và quãng đường đi x ở thời điểm t theo công thức : x = (1/2)at2 + v0t ; v = at + v0t
Viết thủ tục nhập vào v0, a, t và cho ra x, v


Report this post
Top
 Profile E-mail  
Reply with quote  

Re: BÀI TẬP VII - Thu tuc va ham
PostPosted: Wed Nov 26, 2008 2:23 pm 
Site Admin
User avatar
Offline

Joined:Sat Sep 06, 2008 11:35 pm
Posts:61
7.1. Viết hàm đổi độ Celcius sang độ Farenheit
(F= 9*C/5 + 32).

Giải:
1. Phân tích:
- DLV: độ C - nhập vào từ bàn phím
- DLR: độ F - tính F = 9*C/5 + 32

2. Bảng dữ kiện:
-----------------------------------------------------------
! Tên biến ! Loại biến ! Cách tính ! Ghi chú
! doC ! số thực ! nhập !
! doF ! số thực != 9*doC/5+32 !
----------------------------------------------------------

3. Thuật giải:
- Bắt đầu
- nhập doC
- Tính doF=9*doC/5 + 32
- In ra kết quả
- Kết thúc.

4. Mã hóa:
program doiFC;
var
doC, doF: real;
/* khai bao ham doi do C sang F */
function doCF(C:real):real;
begin
doCF:=9*C/5 + 32;
end;
/* Het khai bao ham */

begin
write('nhap vao do C = ');
readln(doC);
doF:=doCF(doC);
writeln('Voi do C = ',doC,' thi do F la : ',doF);
readln;
end.


Report this post
Top
 Profile E-mail  
Reply with quote  

Re: BÀI TẬP VII - Thu tuc va ham
PostPosted: Wed Dec 03, 2008 12:54 pm 
Site Admin
User avatar
Offline

Joined:Sat Sep 06, 2008 11:35 pm
Posts:61
---------
Hàm và thủ tục có thể hiểu nôm na là 1 đoạn chương trình của pascal được tách riêng ra.
Ví dụ đơn giản
Cộng hai số:
Code:

{Cách 1: Ko dùng thủ tục.}
Begin
....
S:=a+b;
Write("Tổng 2 số là:",s:5);
....
End.
{Cách 2: dùng thủ tục.}
procedure conghaiso(a,b:integer);
var
s:Longint;

Begin
s:=a+b;
Write("Tổng 2 số là:",s:5);
End;
Begin
.....
Conghaiso(a,b);
.....
End.
{Cách 3: Sử dụng hàm}
Funtion conghaiso(a,b:integer):longint;
var
s:Longint;
Begin
s:=a+b;
conghaiso:=s;
End;
Begin
.....
Write("Tong hai so la:",Conghaiso(a,b));
.....
End.


Report this post
Top
 Profile E-mail  
Reply with quote  

Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 3 posts ] 

All times are UTC + 7 hours


  Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests


You can post new topics in this forum
You can reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
cron